Fraude Preventie Specialist

Ongecategoriseerd
Verlanglijst Delen
Deel cursus
Pagina link
Deel op social media

Over cursus

De opleiding Fraude Preventie Specialist (FPS®) wordt verzorgd door Gerard van den Berg van de LeugenAcademie. De LeugenAcademie heeft meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van specialistische opleidingen en trainingen op het gebied van menselijk gedrag. Gerard van den Berg is een ervaren privérechercheur. Hij ondersteunt onder meer klanten als de douane, politie en verzekeraars.

De speciaal ontwikkelde opleiding tot Fraude Preventie Specialist (FPS®) bestaat uit 8 onderdelen. Ieder onderdeel wordt eerst theoretisch uitgelegd. Dit gebeurt inefficiënte, klassikale sessies van iedere keer een halve dag. Hiervan wordt er een per maand gegeven. Het andere deel van de opleiding gebeurt in deze speciale online omgeving, waarbij opdrachten direct worden gecontroleerd en indien nodig van feedback worden voorzien. Zo kan de deelnemer studeren wanneer het hem of haar het beste uitkomt. De studiebelasting komt gemiddeld uit op 8 uur per week

 

Advies opleidingsniveau is MAVO+.

 

In haar onderzoek naar fraude berekende LexisNexis (2020) dat fraude op jaarbasis een kostenpost vormt van 7,3%. Daarbij kost iedere dollar die door fraude verloren gaat gemiddeld 3,36 dollar om deze weer recht te zetten. Adequate fraudepreventie kan organisaties dus een groot deel van dit bedrag besparen.

 

Onderdeel 1: Algemeen
Dit onderdeel geeft een goede basiskennis van wat fraude is. Hierbij worden fraudefactoren, risicoanalyse, kosten- batenanalyse, plan van aanpak en het fraudecommunicatieplan besproken. Deelnemers leren hoe zij zelf bovenstaande zaken kunnen maken, uitwerken, analyseren en implementeren. Alle onderdelen zijn praktijkgericht: deelnemers leren de skills toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. De gehele opleiding duurt 10 maanden en wordt afgesloten met een examen. Deelnemers die voor het examen slagen ontvangen het diploma Fraude Preventie Spe- cialist (FPS®) en zijn in staat om de organisatie beter te beschermen tegen mogelijke fraudeurs.

 

Onderdeel 2: Organisatorische maatregelen
In dit onderdeel wordt gekeken naar gebieden waarbij organisaties te maken kunnen krijgen met diefstal, fraude, inbraak, brand, waterschade, natuurrampen en dergelijke. We gaan achtereenvol- gens een risico-inventarisatie maken van het pand, de inventaris, de voorraad, de computers, geld, vervoersmiddelen en we gaan kijken naar de verzekeringen. Voor al deze onderdelen wordt een risicoanalyse gemaakt, een kosten-batenanalyse en een plan van aanpak. De plannen worden via het onlinesysteem ingeleverd en door ons van feedback voorzien. Na het doorlopen van dit onderdeel zijn deze zaken helder omschreven en zijn plannen geïmplementeerd.

Voor wat betreft de verzekeringen zijn de polissen doorgenomen, zijn niet-verzekerde zaken misschien wel verzekerd, zijn dubbele verzekeringen eruit gehaald en premies wellicht verlaagd. Bij de meeste organisaties levert dit een behoorlijke besparing op omdat er bijvoorbeeld voor dagwaarde is verzekerd maar voor nieuwwaarde premie werd betaald.

Onderdeel 3:
Het coderingsproces. In het derde onderdeel wordt veel aandacht besteed aan de regels waaraan protocollen moeten voldoen. Bijvoorbeeld hoe je een goede gedragscode in elkaar zet. We bespreken ze in theorie en werken ze voor de volgende zaken uit: debiteuren, inkoop, inventarisatie, retrogrademethode, kassa en functiescheiding. Na dit onderdeel zijn alle benodigde protocollen geschreven, geanalyseerd en in de organisatie geïmplementeerd.

 

Onderdeel 4: Personeel/mensen
In dit onderdeel staan we stil bij de vertrouwenspersoon. Waar moeten we op letten bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon? Hoe kiezen we deze? Wie kan het zeker niet worden? We kijken naar personeel in het algemeen. Speciale aandacht hierbij krijgt het begrip belangenverstrengeling. We gaan kijken naar nevenfuncties, relatiegeschenken, uitnodigingen, inhuur van externen, gebruik van aan de organisatie toebehorende eigendommen, declaraties en screening. Op deze onderdelen is voor de meeste organisaties nog veel werk te doen. De deelnemer aan deze opleiding zorgt ervoor dat alle bovenstaande zaken structureel worden aangepakt. Ze worden zorgvuldig in kaart gebracht, het risico op fraude wordt verminderd en er ontstaat duidelijkheid en structuur waardoor er voor medewerkers geen onduidelijke situaties meer zijn.

Onderdeel 5: Externe maatregelen
Bij deze maatregelen wordt uit- gelegd wat externe partijen kunnen doen om de organisatie te helpen. Wie kun je inhuren? Wat is hun taak? Wat zouden zij moeten doen en wat vooral niet? Wat kun je als Fraude Preventie Specialist (FPS®) beter zelf doen? We bespreken achtereenvolgens de volgende audits: de Financial, de Internal, de Forensic, de Integrity, de ICT-security en de Security audit.

 

Onderdeel 6: Gedragscodemodellen
Binnen dit onderdeel ontwikkelen deelnemers aan de hand van voorbeeldmodellen eigen gedragscodemodellen voor de organisatie. We focussen daarbij in het bijzonder op de algemene gedragscode en de gedragscode Internet- en e-mailgebruik.

 

Onderdeel 7: Achtergrondinformatie en studieboeken
Dit onderdeel biedt deelnemers een grote hoeveelheid achter- grondinformatie. Zo leren ze zaken terug te zoeken om nog meer kennis over het onderwerp fraudepreventie te kunnen opdoen. Onderdeel 7 is voornamelijk zelf- studie en helpt om opdrachten succesvol uit te voeren. Er is voor weken leesmateriaal aanwezig in de online leeromgeving. Lesmateriaal dat ook na het doorlopen van de opleiding toegankelijk blijft.’

 

Onderdeel 8: Oefencasussen uit de praktijk

Deelnemers leren tijdens deze opleiding de theorie direct in de praktijk toe te passen. Omdat organisaties verschillen maken deelnemers kennis met praktijk- problemen en casussen van andere deelnemers. Door het oplossen van deze oefencasussen verbreden zij hun kennis en zijn zij klaar voor het laatste onderdeel.

 

Onderdeel 9: Examen en diploma
Deelnemers die meer dan 70% van de vragen goed beantwoorden slagen voor het instituutsdiploma Fraude Preventie Specialist(FPS®).

Toon meer

Wat wil je leren?

 • Je hoeft geen externe partij meer in te huren die dit voor je doet
 • Je bespaart zeker een groot bedrag per jaar dat anders verloren zou gaan aan fraude
 • Fraudepreventie gaat veel meer leven binnen de organisatie
 • Fraudeurs zijn gewaarschuwd en denken wel 2x na of ze wel fraude gaan plegen
 • Het is voor iedereen veel duidelijker wat er van hen verwacht wordt
 • Geen onduidelijke richtlijnen meer
 • Heldere procedures geschreven voor en door de medewerkers

Over de instructeur

Gerard v.d. Berg, MI®
Als hoofdtrainer en directeur van de Leugenacademie heb ik met heel veel passie deze opleidingen ontwikkeld.

Cursus curriculum

Hoofdstuk 1: Algemeen
1: Fraude factoren 2: Risicoanalyse 3: Kosten- batenanalyse 4: Plan van aanpak 6: Fraudecommunicatieplan

 • 1.1 Fraude indicatoren
 • Lees dit krantenartikel zorgvuldig door
  4:01
 • 1.12 Beantwoord de volgende vraag:
 • 1.13 Gelegenheid/ rechtvaardiging/ druk
 • 1.131 Rechtvaardiging
 • 1.132 Druk
 • 1.14 ISMA model
 • 1.2 Risicoanalyse maken. Hoe doe je dat?
  1:10
 • 1.21 Risicobeheersing methoden
  0:58
 • 1.22 Risicomatrix voorbeeld
  1:29
 • 1.3 Kosten-/ batenanalyse maken
  0:40
 • 1.4 Hoe ga je te werk als zich fraude voordoet?
  2:59
 • 1.41 Het plan van aanpak schrijven
 • 1.42 Het schema implementatieplan
  1:01
 • 1.5 Het Fraude communicatieplan
  1:20
 • 1.51 Het Fraudecommunicatieplan schrijven
 • 1.52 Handreiking Schandaal management
  1:05
 • 1.6 Voorbeeld integriteit verankeren
  1:04
 • 1.7 Voorbeeld integriteitsplan gemeente Zwijndrecht
  1:05

Hoofdstuk 2: Organisatorische maatregelen
2.1 Pand 2.2 Inventaris 2.3 Voorraad 2.4 Computers 2.5 Informatie 2.6 Geld 2.7 Vervoersmiddelen 2.8 Verzekeren

 • 2.1 Risico’s pand
 • 2.1 Plan van aanpak voor het pand
 • 2.2 Risico’s inventaris
 • 2.2 Plan van aanpak voor inventaris
 • 2.3 Risico’s voorraad
 • 2.3 Plan van aanpak voor de voorraad
 • 2.4 Risico’s computers
 • 2.4 Plan van aanpak computers
 • 2.5 Risico’s informatie
 • 2.5 Plan van aanpak informatie
 • 2.6 Risico’s geld
 • 2.6 Plan van aanpak geld
 • 2.7 Risico’s vervoersmiddelen
 • 2.7 Plan van aanpak vervoersmiddelen
 • 2.8 Risico’s verzekeren
 • 2.8 Plan van aanpak ten aanzien van verzekeren

Hoofdstuk 3: Het coderingsproces
3.1 Debiteuren 3.2 Inkoop 3.3 Inventarisatie 3.4 Kassa 3.5 Internet/ email 3.6 Functie scheiding

 • Het coderingsproces
  00:3:53
 • 3.1 Risico analyse debiteuren
 • 3.11 Protocol debiteuren inzenden
 • 3.2 Risico’s inkoop
 • 3.21 Inkoopprotocol ingrediënten
  00:2:59
 • 3.22 Inkoopprotocol inzenden
 • 3.3 Risico’s bij inventarisatie
 • 3.31 Inventarisatie protocol ingrediënten
  00:2:32
 • 3.32 De retrograde methode of indirecte verbruiksmeting
  00:1:48
 • 3.33 Inventarisatie protocol inleveren
 • 3.4 Risico’s kassa
 • 3.41 Kassa protocol ingrediënten
  00:2:40
 • 3.42 Inleveren van het kassa protocol
 • 3.5 Risico’s email en internetgebruik
 • 3.5 Risico’s email en internetgebruik
 • 3.51 Indienen email en internet protocol
 • 3.6 Risico’s als er geen functiescheiding is
 • 3.61 Ingrediënten voor functiescheiding
  00:2:13
 • 3.62 Inleveren protocol functiescheiding

Hoofdstuk 4: Personeel/ mensen
4.1 Vertrouwenspersoon 4.2 Personeel algemeen 4.3 Belangenverstrengeling 4.4 Nevenfuncties 4.5 Relatiegeschenken 4.6 Uitnodigingen 4.7 Inhuur Externe 4.8 Gebruik eigendommen organisatie 4.9 Declaraties 4.10 Screening

 • 4.1 Risico’s van het NIET hebben van een vertrouwenspersoon
 • 4.11 Waar op te letten bij het kiezen van een vertrouwenspersoon?
  00:3:05
 • 4.12 Vragen en antwoorden voor het kiezen van een vertrouwenspersoon
 • 4.13 Het is de volgende vertrouwenspersoon geworden
 • 4.2 Inventarisatie van wat er is omschreven ten aanzien van het personeel
 • 4.3 Inventarisatie belangenverstrengeling
 • 4.4 Nevenfuncties
 • 4.41 Nevenprotocol inleveren
 • Problemen door het aannemen van relatiegeschenken
 • 4.51 Tips voor het opstellen van een relatiegeschenken protocol
  00:3:26
 • 4.52 Inleveren relatiegeschenkenprotocol
 • 4.6 Risico bij uitnodigingen voor personeelsleden
 • 4.61 De ingrediënten voor een goed protocol voor uitnodigingen
  00:1:46
 • 4.62 Mijn uitnodigingenprotocol
 • 4.7 Inhuren van externe
 • 4.8 Nadelen van gebruik eigendommen van de organisatie
 • 4.81 Tips voor protocol gebruik eigendommen organisatie
  00:4:28
 • 4.82 Inleveren protocol eigendommen organisatie
 • 4.9 Declaraties en hun risico’s
 • 4.91 Inleveren protocol declaraties
 • 4.10 Vragen over screening
 • 411. Tips om een screeningprotocol te maken
  00:3:51
 • 4.12 Screening protocol referentie vragenlijst
  00:00:15
 • 4.13 Mijn screeningprotocol inleveren

Hoofdstuk 5: Externe maatregelen
5.1 Financial audit 5.2 Internal audit 5.3 Forensic audit 5.4 Integrity audit 5.5 ICT security audit 5.6 Security audit

 • 5.1 Financial audit
  00:1:46
 • 5.2 Internal audit
  00:2:40
 • 5.3 Forensic audit
  00:1:47
 • 5.4 Integrity audit
  00:3:18
 • 5.5 ICT Security audit
  00:1:18
 • 5.6 Security audit
  00:1:33

Hoofdstuk 6: Gedragscode modellen
6.1 Algemene gedragscode ontwikkelen 6.2 Gedragscode internet en e-mailgebruik

 • 6.1 Gedragscode voorbeelden
  00:00:13
 • 6.11 Algemene vuistregels
  00:2:29
 • 6.2 Vuistregels voor e-mail en internet
  00:01:15
 • 6.21 Aanpasbare gedragscode in Word
  00:00:00
 • 6.22 Inleveren gedragscode internet en e-mail gebruik

Hoofdstuk 7: Achtergrond informatie (boeken)

 • De eerste 6 boeken vind je in de bijlage
  00:00:31
 • De tweede 6 boeken vind je in de bijlage
  00:00:31

Hoofdstuk 8: Oefencasussen uit de praktijk

 • 8.1 Casus Airport (nogmaals)
  00:00:32
 • 8.2 Oplossing casus Airport
 • 8.3 Casus fraude met diploma’s in de zorg
  00:02:01
 • 8.4 Inleveren oplossingen casus diplomafraude in de zorg
 • 8.5 Casus fraude belastingdienstambtenaren
  00:00:32
 • 8.6 Inleveren casus fraude belastingdienstambtenaar
 • 8.7 Casus medewerkster verduistert bijna 3 ton van werkgever
  00:00:32
 • 8.8 Inleveren advies casus medewerker verduistert 3 ton van werkgever.
 • 8.9 Casus fraude oud-bestuurder van 2 stichtingen
  00:00:32
 • 8.10 Advies casus fraude oud-bestuurder van 2 stichtingen
 • 8.11 Casus fraude met mondkapjes
  00:00:32
 • 8.12 Inleveren advies casus fraude met mondkapjes
 • 8.13 Casus CDA’er verduistert tonnen
  00:00:32
 • 8.14 Advies casus CDA’er verduistert tonnen

Student Ratings & Reviews

Nog geen beoordeling
Nog geen beoordeling